Projekt zintegrowanego systemu cyfryzacji, katalogowania i dokumentacji dziedzictwa kulturowego (obrazów oraz artefaktów 2D) – CULDIGI

Okres realizacji projektu: 1.01.2021 – 30.06.2023

Streszczenie: Celem proponowanego projektu jest opracowanie całopłaszczyznowego skanera umożliwiającego obrazowanie w świetle widzialnym i podczerwieni dużych obiektów zabytkowych takich jak obrazy panelowe i sztalugowe, rysunki i dokumenty, z mikroskopową rozdzielczością. Dzięki nowatorskiemu sposobowi działania polegającemu na optymalizacji pracy układu optycznego wykonującego zdjęcia z platformą skanującą w czasie rzeczywistym urządzenie będzie dokumentować obiekty kilkadziesiąt razy szybciej niż konkurencyjne rozwiązania. Takie zwiększenie prędkości skanowania umożliwi masową cyfryzację zbiorów muzealnych z ogromną rozdzielczością umożliwiającą analizę ich obrazu z nieosiągalną dotychczas dokładnością dającą jednocześnie dostęp do wielkoskalowych powierzchni obiektów. To z kolei otworzy konserwatorom, historykom sztuki oraz badaczom dziedzictwa kultury nowe, niedostępne do tej pory możliwości badania obiektów zarówno pod kątem technologii wykonania, jak i artystyczno-wizualnym. Aby w pełni wykorzystać te możliwości, zostanie również stworzone oprogramowanie zarówno wspomagające łatwą publikację gromadzonych danych, jak i umożliwiające ich łatwe porównywanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu innych technik często stosowanych do badania obiektów zabytkowych (np. mikro-XRF).

Wnioskodawcy: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Digitmed SA

Wartość projektu: 1 962 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 344 000,00 zł


Opracowanie i wdrożenie urządzenia wraz z oprogramowaniem do archiwizacji cyfrowej i przesyłu danych oraz wspomagania diagnozy preparatów cytologii szyjki macicy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R

Okres realizacji projektu: 07.2016 – 05.2019

Streszczenie: Celem naszego projektu była ocena kliniczna i ekonomiczna zastosowania prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Projekt miał na celu modyfikację aktualnego modelu przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy przez zastosowanie prototypu nowego urządzenia do skanowania, obsługi telemedycznej i archiwizowania próbek cytologicznych. Zadaniem nowego urządzenia jest przekształcenie stosowanych obecnie mikroskopów optycznych do w pełni niezależnych systemów skanowania próbek cytologicznych poprzez dodanie przystawki funkcjonalnej zapewniającej precyzyjne kontrolowanie położenia próbek podczas ich skanowania. Próbki mogą pochodzić zarówno z klasycznych badań cytologicznych, jak i z cytologii w fazie płynnej. Ponadto zostało wytworzone oprogramowanie wspomagające zdalną analizę próbki przez patomorfologa (skuteczność i opłacalność oprogramowania zostanie przebadana w zaplanowanym badaniu klinicznym) oraz centralna baza danych archiwizująca przeskanowane próbki w postaci cyfrowej. Obecnie ani na polskim, ani na europejskim rynku nie ma podobnego systemu wspierającego archiwizację i udostępniającego wyniki w tak dużych ilościach.

Wartość projektu: 2 585 304,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 534 871,06 zł