Zespół spółki tworzą zaangażowani ludzie: algorytmicy, programiści, fizycy, lekarze, patomorfolodzy oraz diagności, którym przyświeca wspólny cel – realizować misję firmy, która zakłada zwiększenie dostępności profilaktycznych cytologii ginekologicznych oraz podniesienie jakości oceny cytologii.


Założyciele


dr Łukasz Lasyk

Prezes zarządu, współzałożyciel

Dr Łukasz Lasyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez wiele lat współpracował z Polską Akademią Nauk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni). Jego dorobek naukowy i publikacje znalazły szerokie zastosowanie w ramach współpracy z wieloma instytucjami badawczymi, w tym w szczególności Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych Muzeum Narodowego. Jego głównym obszarem zainteresowań jest analiza obrazu zarejestrowanego przez aparaty, kamery czy też urządzenia hiper oraz multispektralne. Jest twórcą wielu algorytmów oraz oprogramowania których celem jest wsparcie człowieka podczas analizy wielowymiarowych danych pomiarowych. Ponadto zajmuje się także projektowaniem i tworzeniem w pełni autonomicznych urządzeń pomiarowych. Od ponad 10 lat specjalizuje się w wykorzystaniu takich zagadnień jak uczenie maszynowe, logika rozmyta czy też układy złożone podczas projektowania oraz tworzenia algorytmów i aplikacji. Jest współautorem oprogramowania odpowiadającego za analizę danych pochodzących z badań cytologicznych, którą opracowała firma Digitmed Sp. z o.o.

dr hab. inż. Jakub Barbasz

Współzałożyciel

Dr hab. inż. Jakub Barbasz współzałożyciel Digitmed Sp. z o.o., jest również pracownikiem Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Pracował również naukowo na Uniwersytecie Jagiellońskim z którym pozostaje we współpracy do dnia dzisiejszego. Posiada szerokie i interdyscyplinarne zainteresowania. Zajmuje się fizykochemią układów białkowych, koloidalnych, fizyką tzw. materii miękkiej jak i powierzchni ciał stałych, kognitywistyką ze szczególnym uwzględnieniem jej obszarów powiązanych z informatyką, rozpoznawaniem obrazów, analizą zachowań losowych oraz metodami uczenia się ludzi i maszyn. Jego pomysły naukowe mają zastosowanie aplikacyjne, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnie ocenianych wnioskach patentowych. Od lat stara się pracować na styku pomiędzy nauką a biznesem, potwierdzeniem tego jest powierzanie mu kierownictwa wielu projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i Unii Europejskiej, zarówno stricte naukowych jak i wdrożeniowych. Poza nauką jego pasją są sporty przestrzenne, od blisko trzydziestu lat jest aktywnym wspinaczem, uprawia również freediving.

lek. Paweł Żuk

Współzałożyciel

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Jest współzałożycielem i od 22 lat prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego sp. z o.o. (CMD). Zajmuje się pomiarowaniem działalności medycznej i organizacją świadczeń w oparciu o efektywność. Uczestniczy aktywnie w pracach zespołów przy Ministerstwie Zdrowia i NFZ przygotowujących programy POZ PLUS oraz KONS. Pracował jako ekspert Banku Światowego w zakresie doradztwa organizacji POZ dla Federacji Rosyjskiej (2016 i 2017) oraz dla miasta Grudziądz (2019). Współpracuje z Komisją Europejską jako ekspert SANTE od 2017. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz międzynarodowych komitetów doradczych EURIPA i EPCCS. Od czerwca 2019 roku prezes EURIPA Polska. Jest wiceprezesem zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej. Został wybrany Menadżerem Roku 2018 prywatnych podmiotów medycznych w konkursie wydawnictwa Termedia.

lek. Artur Prusaczyk

Współzałożyciel

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Przez lata w kręgu jego zainteresowań znajdowała się profilaktyka oraz zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Spółka łącznie zarządza ponad 40 placówkami na Mazowszu i Lubelszczyźnie, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej (w tym dwa Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze). Należy do zespołu projektowo-badawczego CMD.

Artur Prusaczyk jest odpowiedzialny w firmie Centrum za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Jest również współautorem kluczowych programów medycznych zaimplementowanych w CMD: Bilansów dorosłych – diagnostyki w kierunku wykrycia chorób przewlekłych i onkologicznych w połączeniu z badaniami profilaktycznymi oraz model opieki nad pacjentem chorym przewlekle w POZ – Grupy Dyspanseryjne.Ostatnie lata poświęcił na rozwijanie i propagowanie zarządzania w ochronie zdrowia opartej na wartości (VBHC – Value Based Healthcare). Od lat wypracowuje model opomiarowania działalności medycznej za pomocą wskaźników oraz organizacji świadczeń w oparciu o efektywność. W 2016 roku uczestniczył w pracach Banku Światowego na temat opracowania i rozwoju Opieki Koordynowanej w Polsce jako jeden z grupy ekspertów. Jest autorem kilkunastu publikacji oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach.


Eksperci


prof. Włodzimierz Olszewski

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. Mariusz Bidziński

Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

prof. Jacek Gronwald

Pomorski Uniwersytet Medyczny


Pozostali członkowie zespołu


Maciej Prusaczyk

Menedżer projektu/Analityk biznesowy

Ewa Prokurat

Z-ca Naczelnej pielęgniarki d/s położnych

Agnieszka Gago

Diagnosta laboratoryjny

Andrzej Wojnicki

Diagnosta laboratoryjny

Łukasz Koziński

Programista