Projekt 1.2

Siedlce dnia 26.09.2018

 Ogłoszenie o naborze Partnerów do projektu w ramach projektu badawczo – rozwojowego, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R

W związku z podjęciem działań zmierzających do aplikowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce. Działanie 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R oraz na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, pragniemy zaproponować:

  • jednostkom naukowym (w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit . a, b, c Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), które podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2154) i posiadają kategorię co najmniej B,
  • przedsiębiorcom (w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

uczestnictwo w projekcie w następujących zakresach m. in.:

  • opracowanie algorytmu oceny zdjęć kolposkopii oraz preparatów cytologicznych, skonstruowanie zautomatyzowanych podajników preparatów cytologicznych wraz z opracowaniem zintegrowanego systemu IT zarządzającego procesem wczesnej diagnostyki i wykrywania raka szyjki macicy, uniwersalna integracja z systemami medycznymi działań personelu medycznego po szkoleniach,
  • przeprowadzenie szczegółowej analizy i weryfikacji skuteczności, specyficzności i czułości opracowanych algorytmów promocji,
  • pozyskiwanie zdjęć kolposkopii oraz ich ocena (wersja zdigitalizowana), pobranie, przygotowanie do oceny preparatów cytologicznych oraz ich ocena (metoda LBC – ocena szkiełka, metoda konwencjonalna i LBC – ocena wersji cyfrowej).

Zgodnie z regulaminem projektu Liderem projektu musi być przedsiębiorca ponieważ celem projektu jest transfer wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy zdefiniowany w kategorii interwencji 062 – transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP. Oznacza to, że jednostka naukowa musi prowadzić badania naukowe na rzecz lidera projektu.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w projekcie w ramach współpracy zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz podpisania umowy partnerstwa do 18.10.2018 r., (czwartek) do godz. 11.00.

Poniżej załączamy dokumenty dotyczące projektu wraz z ankietą uczestnictwa oraz umowy partnerstwa. W celu zgłoszenia uczestnictwa w projekcie niezbędne jest dostarczenie wypełnionej ankiety uczestnictwa oraz podpisanej umowy na adres biura „Digitmed” Sp. z o. o., na adres ul. Terspolska12, 08-110 Siedlce z dopiskiem projekt , do dnia 18 października 2018 r., do godz.11.00

Poniżej zamieszczamy link do strony zawierającej regulamin konkursu https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/rpma-01-02-00-ip-01-14-080-18/

pliki:

Ogłoszenie

Umowa

Ankieta